Aftrekposten

Afbeelding belasting aftrekposten
  • Auteur:

    Mabelle Abraham (MSc) houdt trends en ontwikkelingen op de financiële markt in de gaten om zo nieuwe kansen te identificeren en hier strategisch op in te spelen. Met haar ruime expertise en specialistische vaardigheden analyseert en beoordeelt ze al 2 jaar lang financiële producten. Daarnaast heeft zij haar Master behaald in Communication Science aan de Universiteit Twente.

  • Bijgewerkt op: 29 maart 2023
  • Gecontroleerd op: 30 mei 2023
  • Leestijd: 10 minuten

Een ondernemer kan in aanmerking komen voor een ondernemersaftrek. Een ondernemersaftrek bestaat uit verschillende aftrekposten. Voor ondernemers gelden aan aantal interessante aftrekposten voor de belasting.

Wat zijn aftrekposten?

Wanneer een ondernemer belastingaangifte doet bij de Belastingdienst, kan hij sommige aftrekposten toepassen. Aftrekposten zijn aftrekbare kosten die op het belastbaar inkomen in mindering kunnen worden gebracht. Hierdoor hoeft een ondernemer minder inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen te betalen over het belastbare inkomen. Soms kan het ook zijn dat een ondernemer juist geld terugkrijgt van de Belastingdienst.

Afbeelding kosten die je maakt aangeven

Wie heeft recht op aftrekposten?

Iedereen heeft in principe recht op aftrekposten. Maar niet iedereen heeft recht op dezelfde aftrekposten. Dit verschilt per ondernemer. Is de ondernemer een ondernemer voor inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting? Voldoet de ondernemer aan het urencriterium? Is de onderneming gestaakt? En zo zijn er nog meer voorwaarden per aftrekpost waaraan een onderneming moet voldoen.

Belangrijkste aftrekposten voor ondernemers

Een ondernemer kan in aanmerking komen voor een ondernemersaftrek. Een ondernemersaftrek bestaat uit een paar belangrijke aftrekposten.

Zelfstandigenaftrek

Een ondernemer kan recht hebben op de zelfstandigenaftrek. Hij mag dan een vast bedrag van de winst aftrekken, zodat hij minder belasting betaalt. De zelfstandigenaftrek is een belangrijke aftrekpost voor ondernemers met een eenmanszaak. Een ondernemer heeft recht op een Zelfstandigheidsaftrek als hij voldoet aan het urencriterium van 1.225 uur.

Startersaftrek

De startersaftrek is een verhoging van de zelfstandigenaftrek. Een ondernemer krijgt maximaal drie keer in de eerste vijf jaar een startersaftrek. Hier hangen een aantal voorwaarden aan:

Wanneer een onderneming recht heeft op de startersaftrek, wordt het bedrag opgeteld bij het bedrag van de zelfstandigenaftrek. Een ondernemer mag dus niet over een aangiftejaar alleen de zelfstandigenaftrek claimen.

Startersaftrek bij arbeidsongeschikten

Voor een startersaftrek bij arbeidsongeschikten moet een ondernemer ook ondernemer voor de inkomstenbelasting zijn. Verder zitten er nog andere voorwaarden aan verbonden:

Belasting betalen bij het beginnen van een bedrijf

Aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk

De Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) is een fiscale regeling waarmee een ondernemer zijn kosten voor Research & Development (R&D) kan verlagen. De aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk geldt voor een ondernemer die:

Meewerkaftrek

Wanneer de fiscale partner van een ondernemer meewerkt, komt de ondernemer mogelijk in aanmerking voor meewerkaftrek. De meewerkaftrek geldt voor ondernemers die voldoen aan het urencriterium en een fiscale partner hebben die 525 uren of meer zonder vergoeding of voor een vergoeding minder dan € 5.000 in het bedrijf werkt. De ondernemer betaalt dan minder belasting over de winst. De hoogte van de aftrek is afhankelijk van de winst en van het aantal uren dat de fiscale partner meewerkt.

Stakingsaftrek

Als een ondernemer een onderneming heeft gestaakt, bijvoorbeeld wanneer het bedrijf is verkocht, moet een ondernemer belasting betalen over de winst van de staking. De stakingswinst is het verschil tussen de fiscale boekwaarde van een bedrijf en de werkelijke waarde op het moment van de staking of overdracht. De stakingswinst is onderdeel van het inkomen in het jaar van staking en de ondernemer betaalt hier dus inkomstenbelasting over. Van de winst wordt de stakingsaftrek afgehaald. De aftrek is gelijk aan de stakingswinst en is maximaal € 3.630.

MKB-winstvrijstelling

De MKB-winstvrijstelling is een aftrekpost op de winst. De mkb-winstvrijstelling verlaagt de fiscale winst. Daardoor betaalt een ondernemer minder belasting. De MKB-winstvrijstelling bedraagt 14% van de winst. Ook bij verlies wordt de MKB-vrijstelling toegepast. Dit verkleint het fiscale verlies waardoor de MKB-vrijstelling nadelig is voor de ondernemer.

Een ondernemer heeft recht op de MKB-vrijstelling als hij ondernemer voor inkomstenbelasting is. Wanneer dat het geval is, kan de ondernemer de MKB-vrijstelling bij de aangifte inkomstenbelasting aftrekken.

Zakelijke kosten

Van de opbrengsten mag de ondernemer zakelijke kosten of bedrijfskosten aftrekken. Zakelijke kosten zijn kosten die een ondernemer maakt voor de zakelijke belangen van zijn onderneming. Deze kosten hebben rechtstreeks betrekking op de onderneming. De ondernemer mag geen andere kosten aftrekken.

Voorbeelden van zakelijke kosten zijn:

Sommige kosten hebben zowel een zakelijk als een persoonlijk deel. Alleen het zakelijke deel mag de ondernemer van de kosten aftrekken.

De ondernemer kan de btw die hij over de aanschafkosten betaalt aftrekken in de btw-aangifte. Als een ondernemer studiekosten maakt om zijn kennis op peil te houden, mag hij dat aftrekken in de aangifte inkomstenbelasting als bedrijfskosten. Kosten die de ondernemer maakt om nieuwe kennis op te doen geeft hij op als privé-aftrekpost.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Als een ondernemer investeert in bedrijfsmiddelen, kan hij in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). De ondernemer kan met een investeringsaftrek een bedrag van de winst aftrekken. De hoogte van dat bedrag hangt af van het bedrag dat de ondernemer geïnvesteerd heeft.

Een ondernemer komt in aanmerking voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek indien hij voldoet aan drie voorwaarden:

Energie-investeringsaftrek (EIA)

De energie-investeringsaftrek (EIA) is een fiscale aftrekregeling. De regeling geeft financieel voordeel aan ondernemers die investeren in duurzame energie of energiebesparende bedrijfsmiddelen. De regeling geldt alleen voor ondernemers die in Nederland inkomsten- of vennootschapsbelasting betalen. Het doel van de energie-investeringsaftrek (EIA) is het stimuleren van duurzame investeringen. Naast de afschrijving mag de ondernemer van deze investeringen een extra bedrag aftrekken van de winst. Voor 2022 en 2023 is de aftrek 45,5% van de investering.

Milieu-investeringsaftrek (MIA)

De Milieu-investeringsaftrek (MIA) is een fiscale aftrekregeling. De regeling is een aftrekpost voor ondernemers die investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. De milieu-investeringsaftrek biedt een ondernemer de mogelijkheid de fiscale winst naar beneden te brengen. De ondernemer kan tot 45% van het investeringsbedrag in mindering brengen op de winst.

Afbeelding milieubewust ondernemen

Iedere ondernemer die in Nederland inkomsten- of vennootschapsbelasting betaalt, kan in principe gebruikmaken van de MIA. Maar de investering moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen:

Het aftrekpercentage verschilt per bedrijfsmiddel. Het percentage van de aftrek is afhankelijk van de milieueffecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel. Het aftrekpercentage van de MIA wordt in de Milieulijst aangegeven met een letter voor de bedrijfsmiddelcode.

Een ondernemer kan voor hetzelfde bedrijfsmiddel geen energie-investeringsaftrek én milieu-investeringsaftrek tegelijk krijgen. Hij kan de MIA wel combineren met de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA).

Fiscale oudedagsreserve (FOR)

Let op: Deze aftrekpost is sinds 1 januari 2023 afgeschaft.

Voorheen mocht een ondernemer voor de inkomstenbelasting elk jaar een deel van de winst in reserve houden voor zijn oudedagsvoorziening. Dit werd ook wel oudedagsreserve genoemd. Over dat deel van de winst zorgde de reservering voor uitstel van belastingheffing. Dit leverde de ondernemer op korte termijn belastingvoordeel op, maar er zaten een aantal voorwaarden aan verbonden.

Sinds 1 januari 2023 kunnen ondernemers geen oudedagsreserve meer vormen. Als een ondernemer al een FOR op de balans heeft staan, blijven de regels rondom het afwikkelen gelden.

Kleineondernemingsregeling (KOR)

Sommige kleine ondernemers verdienen niet meer dan € 20.000 per kalenderjaar. In bepaalde gevallen is de kleineondernemingsregeling (KOR) dan van toepassing. De KOR is een vrijstelling voor btw. Met de KOR zijn kleine ondernemingen vrijgesteld van de btw-aangifte. De KOR geldt voor eenmanszaken, combinaties van natuurlijke personen (bijvoorbeeld een vennootschap onder firma) en voor rechtspersonen (bijvoorbeeld een besloten vennootschap).

Een ondernemer kan in aanmerking komen voor de KOR als hij aan drie voorwaarden voldoet:

Persoonsgebonden aftrek

Soms zijn er persoonlijke omstandigheden waardoor een ondernemer extra uitgaven heeft. Deze extra uitgaven mag de ondernemer in de meeste gevallen aftrekken van de belasting. Dat is de persoonsgebonden aftrek.

Voorbeelden van persoonsgebonden aftrekposten zijn:

Overige aftrekposten

Naast deze aftrekposten bestaan er ook nog andere aftrekposten, zoals aftrekbare zorgkosten of aftrek voor vervoerskosten. Maar voor ondernemers zijn ook andere overige aftrekposten relevant.

Telefoon van de zaak

Als een ondernemer voor zijn bedrijf één of meerdere telefoons in gebruik heeft, zijn de abonnementskosten en gesprekskosten aftrekbaar van de winst. Het moeten dan wel zakelijke abonnementen of zakelijke gesprekken zijn, want alleen zakelijke kosten zijn aftrekbaar. Er is sprake van zakelijke kosten wanneer het gebruik van de zakelijke telefoon noodzakelijk is om het werk uit te kunnen oefenen. De btw mag verrekend worden bij de aangifte omzetbelasting.

Let op: Een vaste telefoonlijn op het huisadres van de ondernemer is niet aftrekbaar. Die wordt door de Belastingdienst altijd als privé beschouwd. Een tweede vaste lijn is wel aftrekbaar. Hier geldt wel: alleen zakelijke gesprekken, geen privégesprekken.

Kosten bedrijfsruimte aftrekken

Een onderneming heeft vaak een bedrijfsruimte, bijvoorbeeld een kantoor, een winkelpand, een fabriek of een werkplaats. Sommige kosten daarvan mag een ondernemer aftrekken. Dat is per bedrijfsruimte verschillend. Als een ondernemer het bedrijfspand huurt, mag de ondernemer in de aangifte inkomstenbelasting alle kosten aftrekken die hij voor de bedrijfsruimte maakt. Wanneer een ondernemer in bezit is van een bedrijfspand, moet hij eerst kiezen of het pand ondernemingsvermogen of privévermogen is. Als het pand helemaal voor de onderneming wordt gebruikt, dan moet de ondernemer het pand tot zijn ondernemingsvermogen rekenen. Welke kosten de ondernemer mag aftrekken in de aangifte inkomstenbelasting is dus gebaseerd op de keuze of de bedrijfsruimte tot het ondernemers- of privévermogen hoort.

Autokosten aftrekken

Een ondernemer kan een auto gebruiken voor zijn bedrijf. Wanneer de auto van de zaak is, kan de ondernemer de autokosten aftrekken van de winst. Voor de inkomstenbelasting is een personenauto ondernemersvermogen en daardoor verplicht auto van de zaak als iemand ondernemer is voor de inkomstenbelasting, de auto gebruikt voor de onderneming en per jaar niet meer dan 500 kilometer privé rijdt.

Voorbeelden van autokosten zijn:

Minder dan 500 km privé

Welke autokosten een ondernemer mag aftrekken, hangt af van de situatie. Als een ondernemer minder dan 500 km privé rijdt met de auto, ziet de Belastingdienst het als ondernemingsvermogen. De auto moet op de zaak gezet worden en de autokosten mogen worden afgetrokken van de winst.

Meer dan 500 km privé

Wanneer een ondernemer meer dan 500 km privé rijdt, kan de ondernemer kiezen of hij zijn auto privé houdt of op de zaak zet. Deze keuze maakt de ondernemer één keer per auto. De keuze geeft de ondernemer bij de 1e aangifte inkomstenbelasting nadat hij de auto heeft gekocht door aan de Belastingdienst.

Als de auto privébezit blijft en de ondernemer de auto voor zakelijke ritten gebruikt, mag hij € 0,19 per kilometer van zijn winst aftrekken.

Als de auto op de zaak wordt gezet en als de auto op de balans van de onderneming staat, mag de ondernemer de autokosten aftrekken van zijn winst. De ondernemer moet zijn privégebruik verrekenen met de autokosten.

Boekhouding uitbesteden

Niet elke aftrekpost is voor iedere ondernemer van belang. Welke aftrekposten nou voor een ondernemer geldt is lastig om te weten. Daarom is het inschakelen van een adviseur een goede oplossing. Een adviseur weet precies welke aftrekposten bij een onderneming van toepassing zijn en welke niet. Daarnaast is het berekenen van aftrekposten ook niet altijd makkelijk. Een goede boekhouding is daarom erg belangrijk. Wanneer een ondernemer ervoor kiest om de boekhouding zelf te doen, kan een boekhoudprogramma hierbij helpen.

Veelgestelde vragen

Hoe verwerk ik de aftrekposten bij de aangifte?

De meeste aftrekposten van een eenmanszaak zijn van toepassing op de inkomstenbelasting. Bij aangifte inkomstenbelasting krijgt een ondernemer belastingkorting als hij voldoet aan bepaalde voorwaarden. Een ondernemer kan de aftrek vaak zelf berekenen met behulp van een boekhoudprogramma. Een ondernemer kan ook altijd een boekhouder inschakelen om de aftrekposten te verwerken bij de aangifte.

Welke aftrekposten heb ik als ondernemer?

Als ondernemer van een eenmanszaak of vennootschap zijn er meerdere aftrekposten mogelijk. Maar niet iedere ondernemer heeft er ook recht op. Dat is per ondernemer verschillend. Zo moet een ondernemer bijvoorbeeld voor de zelfstandigenaftrek aan het urencriterium voldoen.

Welke aftrekposten gelden voor een eenmanszaak?

Met een eenmanszaak is er ondernemersaftrek mogelijk voor de inkomstenbelasting. De bekendste aftrekposten zijn de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek. Er zijn wel voorwaarden aan de aftrekposten verbonden. Zo moet een ondernemer wel het urencriterium behaald hebben.