Belastingschijven 2022

Afbeelding belastingschijven
  • Auteur:

    Mabelle Abraham (MSc) houdt trends en ontwikkelingen op de financiële markt in de gaten om zo nieuwe kansen te identificeren en hier strategisch op in te spelen. Met haar ruime expertise en specialistische vaardigheden analyseert en beoordeelt ze al 3 jaar lang financiële producten. Daarnaast heeft zij haar Master behaald in Communication Science aan de Universiteit Twente.

  • Laatst bijgewerkt: 17 april 2024
  • Leestijd: 7 minuten

Iedere Nederlander, dus ook iedere zzp’er, moet belasting betalen over het in een bepaald jaar verdiende inkomen. Ondernemers krijgen te maken met belastingschijven. Ze betalen belasting over de behaalde nettowinst. De nettowinst is het bedrag dat overblijft na aftrek van inkoopkosten, onkosten, afschrijvingen en alle andere aftrekposten waar je als zzp’er recht op hebt. Het percentage te betalen belasting is afhankelijk van de hoogte van het inkomen. In 2022 zijn er twee belastingschijven, met ieder een bepaald percentage.

Belastingschijven 2023

Bekijk nu ook de belastingschijven van 2023!

Bekijken
Belasting

Belastingschijven 2022 voor zzp’ers

In 2019 waren er nog 3 belastingschijven, ook wel belastingschalen genoemd. Anno 2022 zijn er 2 belastingschijven. Tot de AOW-leeftijd gelden voor zzp’ers de in de onderstaande tabel genoemde belastingschijven. De invoering van het tweeschijvenstelsel in 2020 heeft tot gevolg gehad dat het besteedbaar inkomen van iedereen met een inkomen vanaf € 20.000 per jaar toe heeft genomen. Bovendien is het minder van belang of het inkomen van een huishouden door één of twee personen wordt verdiend. 

Belastingschijven, hoe werkt het?

Afbeelding box 1

Ieder jaar opnieuw bepaalt de Belastingdienst hoeveel inkomstenbelasting er betaald moet worden. Dit gebeurt aan de hand van de aangifte inkomstenbelasting. Iedere zzp’er moet jaarlijks aangifte inkomstenbelasting doen. Om opgave inkomstenbelasting te kunnen doen moet je je jaarwinst vaststellen. Vervolgens worden de aftrekposten waarop je recht hebt toegepast, bijvoorbeeld mkb-winstvrijstelling en zelfstandigenaftrek. Na toepassing van de aftrekposten blijft het belastbaar inkomen over. Je betaalt belasting over dit belastbare inkomen.

Hoeveel belasting je betaalt, hangt dus af van de hoogte van je belastbare inkomen. Dit wordt berekend met behulp van twee belastingtarieven. Hoe hoger het belastbare inkomen, hoe meer belasting er betaald dient te worden. Dit omdat het belastingtarief van de tweede schijf hoger is dan de eerste schijf. Wanneer je dus een belastbaar inkomen hebt boven het bedrag van de eerste schijf, betaal je over het overige deel van je belastbare inkomen een hoger percentage aan belasting.

Box 1 (werk en woning)

In box 1 wordt het inkomen van een zzp’er uit werk en woning belast. Dit is het geld dat je overhoudt als je bijvoorbeeld een eenmanszaak of een vof hebt. Indien een zzp’er ook nog loondienstbetrekking heeft en een eigen woning bezit, behoren de inkomsten daarvan en de betaalde hypotheekrente ook bij het inkomen uit werk en wonen. Bovendien kan een zzp’er in box 1 bepaalde privé-uitgaven toepassen, zoals bijzondere ziektekosten.

In 2022 betaalt een zzp’er ook belastbaar inkomen uit werk en woning tot € 35.472 ook premie volksverzekeringen. Wanneer je de AOW-leeftijd hebt bereikt, geldt er een aangepast tarief.

Het belastingtarief in box 1 wordt bepaald aan de hand van een oplopend tarief bestaande uit twee belastingschalen. Voorgaande jaren waren dit er vier. Dat is sinds dit jaar twee. Ook is er een kleine daling van het basistarief in box 1. Over 2021 betaalden zzp’ers 37,10% belasting over hun inkomsten tot € 68.508. Over 2022 betalen zzp’ers 37,07% over hun inkomsten tot en met € 69.399. Het toptarief wijzigt daarentegen niet.

In 2021 gelden, als een zzp’er de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt, de volgende tarieven in box 1:

BelastingschijvenInkomenHet percentage te betalen belasting
Schijf 1Inkomen tot €69.39937,07%
Schijf 2Inkomen hoger dan €69.39949,50%

Box 2 (belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang)

In box 2 wordt het inkomen uit aanmerking belang doorbelast. Dit betekent dat een zzp’er een belastingtarief betaalt als hij ten minste 5% van het aandelenkapitaal of van een vennootschap bezit. Het gaat hier dus vooral om inkomsten die een ondernemer heeft in de vorm van dividend.

In 2022 geldt, als een zzp’er de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt, een belastingtarief van 26,90% over belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang.

Box 3 (belastbaar inkomen uit sparen en beleggen)

Afbeelding sparen en beleggen

In box 3 worden de inkomsten uit sparen en beleggen belast. Een zzp’er dient in box 3 een belastingtarief te betalen over zijn spaargeld en het geld dat hij eventueel belegd (aandelen, bitcoins en onroerend goed). Dit forfaitair rendement waarover belasting moet worden betaald, stelt de Belastingdienst vast met een bepaalde berekening. Over het berekende rendement betaalt de zzp’er 31% belasting.

Er zijn verschillende belastingschijven waarin een ondernemer vrijstelling krijgt over de eerste € 50.650 die hij spaart of belegt. Dit heet het heffingsvrije vermogen. Dit betekent dus dat een zzp’er geen belasting hoeft te betalen over een heffingsvrij vermogen van € 50.650 of lager.

In 2022 geldt, als een zzp’er de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt, een belastingtarief van 31% over belastbaar inkomen uit sparen en beleggen geldt.

Heffingskorting

Op de berekende inkomstenbelasting in de 3 boxen kunnen de heffingskortingen in mindering worden gebracht. Heffingskortingen zijn kortingen op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Hierdoor dient er minder belasting en premies te worden betaald. Voor welke heffingskortingen iemand in aanmerking komt, hangt af van de persoonlijke situatie en het inkomen.

Algemene heffingskorting

Iedereen die belastingplichtig is, heeft recht op algemene heffingskortingen. Het maximale bedrag van de algemene heffingskorting in 2022 bedraagt € 2.888 (tot de AOW-leeftijd; € 2.837 in 2021).
Vanaf een inkomen van € 21.317 uit box 1, wordt de algemene heffingskorting met 6,007% afgebouwd. Bij een inkomen vanaf € 69.398 is de algemene heffingskorting € 0,00.

Arbeidskorting

Iedereen met inkomen uit arbeid heeft recht op arbeidskorting. Het maximale bedrag van de arbeidskorting in 2022 bedraagt € 4.260 (tot de AOW-leeftijd; € 4.205 in 2021). Vanaf een inkomen van € 36.649 wordt de arbeidskorting met 5,86% afgebouwd. Bij een inkomen vanaf € 109.346 is de arbeidskorting € 0,00.

Inkomensafhankelijke combinatiekorting

Een ouder van een kind tot 12 jaar, met een inkomen van minimaal € 5.219 zonder fiscale partner of met een lager arbeidsinkomen dan de fiscale partner, heeft recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Het maximale bedrag van de inkomensafhankelijke combinatiekorting in 2022 bedraagt € 2.534 (€ 2.815 in 2021). Vanaf een inkomen van € 5.219 wordt de inkomensafhankelijke combinatiekorting met 11,45% afgebouwd. Bij een inkomen vanaf € 27.350 is de arbeidskorting € 0,00.

Ouderenkorting

Belastingplichtigen vanaf de AOW-leeftijd en met een verzamelinkomen tot € 49.971 hebben recht op ouderenkorting. De maximale ouderenkorting bedraagt in 2022 € 1.726. Vanaf een verzamelinkomen van € 38.464 wordt de ouderenkorting met een afbouwpercentage van 15% afgebouwd. Bij een inkomen van € 49.323 is de ouderenkorting € 0,00.

Belastingschijven in 2022 ouder dan AOW-leeftijd

Wanneer een zzp’er de AOW gerechtigde leeftijd van 66 jaar en 7 maanden heeft bereikt, betaalt hij in box 1 over de eerste schijf een aangepast belastingtarief.

Voor AOW-gerechtigden is er sprake van een drietarievenstelsel. Zij zijn namelijk geen AOW-premies meer verschuldigd.

De onderstaande tabellen met belastingschijven en belastingtarieven voor box 1 geldt voor zzp’ers die de AOW-leeftijd hebben bereikt.

Schijf 1:
AOW-leeftijd bereikt in de maandPercentage tot €35.473
Januari19,17%
Februari20,66%
Maart22,15%
April23,64%
Mei25,14%
Juni26,63%
Juli28,12%
Augustus29,61%
September31,10%
Oktober32,60%
November34,09%
December35,58%

Veranderingen 2022

Er vinden nog een aantal veranderingen in 2022 plaats die handig zijn voor een zzp’er om te weten.

Veelgestelde vragen

Wat zijn de belastingschijven in 2022?

Inkomsten in box 1 – tot AOW-leeftijd
Schijf 1: tot € 69.398 37,07%
Schijf 2: vanaf € 69.398 49,50%

Inkomsten in box 1 – AOW-leeftijd en geboren na 1 januari 1946
Schijf 1: tot € 35.472 19,17%
Schijf 2: vanaf € 35.472 tot € 69.398 37,07%
Schijf 3: vanaf € 69.398 49,50%

Inkomsten in box 1 – vanaf AOW-leeftijd en geboren voor 1 januari 1946
Schijf 1: tot € 36.409 19,17%
Schijf 2: vanaf € 36.409 tot € 69.398 37,07%
Schijf 3: vanaf € 69.398 49,50%

Hoeveel procent loonheffing 2022?

Het basistarief loonheffing bedraagt in 2022 37,07%, maar daalt in de komende jaren gering tot 37,05% (2023) en 37,03% (2024). Het toptarief blijft 49,5%.

Hoe werken belastingschijven?

Een zzp’er betaalt belasting over zijn belastbaar inkomen. Belastingschijven of belasting schalen zitten zo in elkaar dat hoe meer belastbaar inkomen de zzp’er heeft, hoe meer belasting betaald dient te worden. Dit omdat het belastingtarief van de tweede schijf hoger is dan de eerste schijf. Wanneer een zzp’er een belastbaar inkomen boven het bedrag heeft van de eerste schijf, betaalt hij over het overige deel van zijn belastbare inkomen een hoger percentage aan belasting.