Liquiditeitsbegroting

Liquiditeitsbegroting maken
 • Auteur:

  Milou Ros is werkzaam als financieel tekstschrijver. Zij schrijft teksten voor verschillende websites in de financiële dienstverlening en heeft een Bachelor Journalistiek van Hogeschool Windesheim te Zwolle behaald.

 • Bijgewerkt op: 10 juli 2023
 • Gecontroleerd op: 22 mei 2023
 • Leestijd: 6 minuten

Voor ondernemers is het belangrijk om te weten wanneer en hoeveel geld beschikbaar is. Om dit te achterhalen, kan een liquiditeitsbegroting worden gemaakt. Deze geeft inzicht in alle geldstromen. Waarvoor wordt een liquiditeitsbegroting gebruikt en waaruit bestaat deze?

Wat is een liquiditeitsbegroting?

Een liquiditeitsbegroting geeft weer hoeveel geld beschikbaar is in de onderneming. De ondernemer volgt zijn verwachte inkomsten en uitgaande geldstromen voor een bepaalde periode. Hieruit komt een verwachte omzet. Het resultaat van de begroting is een hoeveelheid aan liquide middelen dat de ondernemer tot zijn beschikking heeft. Liquide middelen zijn alle geldmiddelen die beschikbaar zijn in de onderneming, zoals geld in kas of op de bankrekening.

Een liquiditeitsbegroting geeft dus eenvoudig weer of een ondernemer in een bepaalde periode in staat is zijn rekeningen te betalen. Zo weet hij of hij in een maand geld tekort komt. Dan is er sprake van onvoldoende liquide middelen. Ook kan hij zien of er juist ruimte is om investeringen te doen. Dan zijn er voldoende liquide middelen beschikbaar. Er wordt dus vooruit gekeken naar de inkomsten en uitgaven. Een liquiditeitsbegroting wordt daarom ook wel een liquiditeitsplanning genoemd.

Voor een financieel plan is de liquiditeitsbegroting onmisbaar. Banken, kredietverstrekkers en investeerders willen immers weten hoe goed de financiële gezondheid van het bedrijf is. Kan de ondernemer de rekeningen betalen? En is hij in staat om een lening terug te betalen?

Verschil liquiditeitsbegroting en exploitatiebegroting

Er zijn tal van begrotingen die inzicht geven in de financiële situatie van een onderneming. Voor een financieel plan aan de start van het bedrijf wordt bijvoorbeeld ook altijd naar een exploitatiebegroting gevraagd. Ook deze begroting geeft inzicht in de verwachte inkomsten en uitgaven, maar dan over een heel jaar, terwijl met een liquiditeitsbegroting per kwartaal of per maand wordt gekeken naar de financiële stand van het bedrijf.

Voorbeeld liquiditeitsbegroting

Onderstaand wordt een voorbeeld van een liquiditeitsbegroting weergegeven. Hiermee kunnen ondernemers eenvoudig een eigen liquiditeitsbegroting maken, om zo snel inzicht te krijgen in de zakelijke geldstromen. De gegevens kunnen makkelijk worden ingevuld en aangepast en de eindberekening wordt automatisch gemaakt.

Voorbeeld liquiditeitsbegroting Onderneming.nl

Voorbeeld liquiditeitsbegroting downloaden (gratis Excel Template)

Onderneming.nl biedt een handig en gratis liquiditeitsbegroting voorbeeld. Aan de hand hiervan kan een ondernemer makkelijk en snel zijn eigen liquiditeitsbegroting opstellen. Download hier het format voor een liquiditeitsbegroting in Excel.

Liquiditeitsbegroting maken: wat staat erin?

Een liquiditeitsbegroting bestaat uit een aantal elementen die onder elkaar worden gezet:

Waarop moet een ondernemer letten?

Bij het opstellen van een liquiditeitsbegroting zijn er een aantal zaken om rekening mee te houden:

Ondernemers hebben vaak te maken met betaaltermijnen. Het geld dat aan hen moet worden betaald staat niet gelijk op de rekening, maar kan binnen bijvoorbeeld 30 dagen worden betaald. Hier moet een ondernemer rekening mee houden wanneer hij zijn inkomsten vaststelt.

Ook zijn er uitgaven waarmee een ondernemer niet kan schuiven als hem dat beter uitkomt. Denk hierbij aan de kosten voor huur, belastingen en abonnementen. Daarnaast zit een bedrijf vaak een aantal dagen tot weken in een jaar dicht. Er worden dan geen opdrachten uitgevoerd of producten verkocht, waardoor de inkomsten voor die periode afnemen.

Ten slotte is het altijd verstandig om de btw apart te noteren. Ondernemers rekenen namelijk btw over de producten en diensten die zij aanbieden. Dit btw-tarief mogen zij niet houden, maar moeten zij via de omzetbelasting afstaan aan de Belastingdienst. Wanneer de btw niet apart wordt gezet, ziet een ondernemer dit bedrag mogelijk aan als geld dat van hem is. Hierdoor kunnen er foute inschattingen worden gemaakt van de liquiditeit van de onderneming.

Liquiditeitsbegroting opstellen in 3 stappen

Een liquiditeitsbegroting kan eenvoudig worden gemaakt. Hieronder staan 3 stappen die een ondernemer kan volgen voor de liquiditeit berekenen van zijn onderneming.

 • 1

  Beginsaldo vaststellen

  De ondernemer moet vaststellen wat het beginsaldo van zijn bedrijf is. Dit bedrag is belangrijk, omdat daar de verwachte uitgaven vanaf worden getrokken en de inkomsten bij op worden geteld. Het beginsaldo kan het bedrag zijn waarmee de onderneming is gestart of het bedrag waarmee de ondernemer de vorige maand is geëindigd.

 • 2

  Verwachte inkomsten en uitgaven noteren

  Vervolgens moet de ondernemer nadenken over de inkomsten en uitgaven die hij voor het kwartaal of de maand verwacht. Hierbij moet hij rekening houden met verwachte en onverwachte uitgaven, vaste zakelijke kosten, geplande investeringen werkelijke inkomsten.

 • 3

  Saldo berekenen

  Wanneer het beginsaldo bekend is en de inkomsten en uitgaven zijn vastgesteld, moet het saldo worden berekend. Dit heet ook wel liquiditeit berekenen. Er kan sprake zijn van een positief of negatief saldo.

Tekort aan geld

Wanneer een ondernemer meer uitgeeft dan er binnenkomt, komt er een negatief saldo uit de liquiditeitsbegroting. Hij kan zijn rekeningen niet betalen en komt dus niet rond. Om te voorkomen dat dit het volgende kwartaal weer gebeurt, moet hij actie ondernemen. Anders komt hij in het rood te staan en zal het bedrijf niet lang kunnen blijven bestaan.

Werkkapitaal creëren

Als er sprake is van een tekort, moet er meer werkkapitaal worden gecreëerd. Dit is het bedrag waarmee de ondernemer aan zijn verplichte betalingen kan voldoen. Er kan op verschillende manieren aan meer werkkapitaal worden gekomen:

Bij bezuinigen kijkt de ondernemer naar de kosten die hij maakt en zoekt hij naar mogelijkheden om de kosten te beperken. Kan er bijvoorbeeld minder geld worden uitgegeven aan de voorraad? Als ergens geld vrij komt, kan hij dit voor andere doeleinden gebruiken. Ook kan er worden gekeken naar fiscale voordelen. Maakt de ondernemer overal gebruik van? Werkt hij zo efficiënt mogelijk of kan hij nog ergens voordeel uit halen?

Daarnaast is het mogelijk om meer eigen geld in de onderneming te stoppen. Niet iedere ondernemer zal hiertoe in staat zijn, maar wanneer dit wel een optie is, vult hij zo zijn eigen tekort aan. Uiteraard zit hier een grens aan; de ondernemer kan zijn bedrijfstekorten niet oneindig blijven aanvullen.

Een laatste oplossing is het creëren van vreemd vermogen. Dit doet een ondernemer door een lening aan te vragen bij een kredietverstrekker. Het kan echter lastig zijn dit tot stand te brengen, omdat de financiële gezondheid van het bedrijf niet goed is. Ook moet een lening altijd worden terugbetaald, want geld lenen kost geld. Ondernemers moeten zichzelf niet verder in de schulden werken.

Veelgestelde vragen

Wat staat in een liquiditeitsbegroting?

In een liquiditeitsbegroting staat wat het beschikbare bedrag is in een bepaalde periode. De ondernemer stelt een beginsaldo vast, telt daar zijn inkomsten bij op en trekt daar zijn uitgaven vanaf. Zijn inkomst is het geld dat hij verwacht te verdienen en zijn uitgaven bestaan uit vaste bedragen als huur, abonnement en lonen en bijvoorbeeld investeringen.

Waarom is een liquiditeitsbegroting belangrijk?

Een liquiditeitsbegroting geeft inzicht in de financiële gezondheid van een bedrijf. Dit is een belangrijk gegeven voor ondernemers, omdat zij hierdoor weten of ze de rekeningen kunnen betalen of dat ze geld tekort komen en actie moeten ondernemen om het hoofd boven water te houden. Ook voor kredietverstrekkers en banken is de liquiditeit van essentieel belang, omdat zij moeten weten of bijvoorbeeld leningen kunnen worden terugbetaald.

Wat is het verschil tussen een liquiditeitsbegroting, exploitatiebegroting en winst- en verliesrekening?

Ondernemers krijgen te maken met veel verschillende soorten begrotingen en berekeningen. Deze begrotingen lijken veel op elkaar, maar hebben wel ieder een eigen doel. Een liquiditeitsbegroting geeft weer hoeveel geld aan het einde van een maand of kwartaal beschikbaar is, terwijl een exploitatiebegroting weergeeft wat de verwachte omzet voor één tot drie hele jaren is. Een winst- en verliesrekening geeft daarnaast weer wat het daadwerkelijke resultaat in een jaar was. Hierbij wordt niet vooruitgekeken, maar teruggekeken.

Wat te doen als er onvoldoende geld is?

Het kan natuurlijk voorkomen dat er in een maand te weinig geld binnenkomt. Er is dan sprake van een negatief saldo. Er moet dan worden gezorgd voor meer werkkapitaal oftewel geld om de vaste kosten van te betalen. Dit kan voortkomen uit eigen geld, door zelf in het bedrijf te investeren of vreemd vermogen, door een lening aan te vragen als dat mogelijk is. Allereerst dient er echter te worden gekeken naar de kosten die worden gemaakt. Kan er bezuinigd worden? Daar kan op in worden gespeeld.