Jaarplan

jaarplan
  • Auteur:

    Milou Ros is werkzaam als financieel tekstschrijver. Zij schrijft teksten voor verschillende websites in de financiële dienstverlening en heeft een Bachelor Journalistiek van Hogeschool Windesheim te Zwolle behaald.

  • Laatst bijgewerkt: 22 april 2024
  • Leestijd: 10 minuten

Voor ondernemers is het niet alleen essentieel om terug te kijken naar het afgelopen jaar. Het is net zo belangrijk om vooruit te kijken en doelen voor de toekomst op te stellen. Dat kan door een jaarplan te maken. Waaruit bestaat en jaarplan en wat levert dit voor jou op?

Wat is een jaarplan?

Een jaarplan is een plan waarin een ondernemer zijn doelstellingen voor het komende jaar vastlegt en maakt onderdeel uit van de groeistrategie van het bedrijf. In dit plan zet je bovendien wat je gaat doen om deze doelen te behalen en wat je ervoor nodig hebt om dit te kunnen doen. Een goed jaarplan bestaat dus uit concrete acties. Een concreet jaarplan zorgt er uiteindelijk voor dat je bedrijf komend jaar of over een aantal jaren groeit en dat kleine en grote doelen worden behaald.

Jaarplan maken

Waarom een jaarplan maken?

Ondernemers willen groeien, maar dat gebeurt vaak niet vanzelf. Je moet actie ondernemen om bekender en groter te kunnen worden en uiteindelijk meer omzet te draaien. Om dat te bereiken, is het zaak een plan op te stellen. Je doet er goed aan om een realistisch doel op te stellen en daarnaartoe te werken. Dat doe je aan de hand van een goed plan met duidelijk opgestelde doelstellingen. Door een jaarplan op te stellen, werk je er dus aan je doelen te bereiken.

Waaruit bestaat een jaarplan?

In een jaarplan zet je niet simpelweg een aantal doelen op een rij. Een goed uitgewerkt jaarplan bestaat uit verschillende elementen. Hoe het jaarplan eruit komt te zien, verschilt per onderneming. Een zelfstandig ondernemer zonder personeel zal een ander jaarplan opstellen dan een grote ondernemer. Maar in het algemeen zijn de onderstaande punten van belang.

Kernwaarden

Iedere ondernemer heeft kernwaarden. Dit zijn de waarden die ondernemers zelf naleven. Het is dan ook belangrijk dat de doelen in lijn zijn met de kernwaarden van het bedrijf. Wanneer je bijvoorbeeld veel waarde hecht aan duurzaamheid, is het belangrijk dat de doelen duurzaam zijn en/of op een duurzame manier kunnen worden bereikt.

Missie en visie

De missie en visie van het bedrijf geven weer wat je voor jouw bedrijf voor ogen ziet en wat je wil bereiken. Door de missie en visie duidelijk op papier te zetten, weet je waar je met de doelen naartoe moet werken. Een concrete missie en visie zijn dus van groot belang voor het plan.

Langetermijndoel

Voor het jaarplan is het essentieel dat het langetermijndoel duidelijk is. Dit grote, gedurfde doel wordt ook wel een Big Hairy Audacious Goal (BHAG) genoemd. Gemiddeld kijken ondernemers tien jaar vooruit. Ze stellen vast wat ze dan bereikt willen hebben en werken daar met kleinere doelen naartoe. Deze kleinere doelstellingen komen in het jaarplan te staan. Met jaarplannen werk je dus toe naar het langetermijndoel dat je voor ogen hebt.

SWOT-analyse

Een SWOT-analyse is een analyse van de strengths, weaknesses, opportunities en threats. Deze geeft weer waar de kansen en verbeterpunten voor je bedrijf liggen. Door een SWOT-analyse uit te voeren, weet je wat de bedreigingen zijn, wat er verbeterd moet worden en welke kansen je moet grijpen. De resultaten zorgen ervoor dat je concrete acties kan uitvoeren en realistische, specifieke doelen kan opstellen.

SMART-jaardoelen

Wanneer je weet wat je kernwaarden, missie, visie en langetermijndoel zijn en ook waar de kansen en verbeterpunten voor het bedrijf liggen, kunnen de jaardoelen worden opgesteld. De doelen moeten SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden) worden geformuleerd. Zo weet je exact wie wat doet en wanneer deze stappen worden gezet. Voor het opstellen van de doelen moeten de zogeheten Key Performance Indicators (KPI’s) in de gaten worden gehouden. Dit zijn de variabelen die inzicht geven in de resultaten van het bedrijf. Daaruit blijkt wat de succesbepalende factoren zijn. Aan de hand daarvan kunnen de doelen meetbaar worden gemaakt.

Financiële begroting

De financiële begroting van een onderneming is essentieel voor een jaarplan. Aan de hand daarvan kan je bepalen hoeveel geld er beschikbaar is om de doelen te behalen en hoe realistisch de opgestelde doelen zijn. Er zijn verschillende financiële begrotingen, maar één van de belangrijkste begrotingen is de investeringsbegroting. Deze geeft weer welke middelen nodig zijn voor het aankomende jaar en wat deze kosten. Is er te weinig budget voor de benodigde uitgaven? Dan moet je bepalen wat de prioriteiten zijn of moet er voor financiële ruimte worden gezorgd.

Planning

Om de doelen ook echt te kunnen behalen, is het zaak een planning te maken. Zo weet je wat wanneer moet worden gedaan om de doelstellingen te behalen. Dat is niet alleen goed voor zzp’ers, maar ook voor ondernemers met personeel. Zo weet iedereen wat er wanneer van hen wordt verwacht. Gaan de zaken niet zoals gepland? Dan kan je de planning daarop aanpassen.

In 4 stappen een jaarplan maken

Nu bekend is waaruit een jaarplan bestaat, is het zaak deze te gaan maken. Hieronder leggen we in vier stappen uit hoe je eenvoudig een compleet en sterk jaarplan kan maken.

Informatie verzamelen

Voordat je kan beginnen met het jaarplan, is het belangrijk om informatie over de onderneming te verzamelen. Voor het jaarplan zijn onder meer de omzet, de winst, conversies en feedback van belang. Zijn er nog dingen die verbeterd moeten worden? Wat kan anders worden gedaan om de omzet te vergroten? De antwoorden op deze vragen helpen je om de huidige financiën vast te stellen en te bepalen waar de kansen liggen.

Financiële begroting opstellen

Zodra je alle cijfers hebt verzameld, is het belangrijk om de financiële begroting op te stellen. Daaruit blijkt hoeveel geld je beschikbaar hebt voor eventuele investeringen die nodig zijn om de doelen te bereiken. Ook kan je aan de hand daarvan een doel voor je omzet voor het komende jaar bedenken.

Als je dat handiger vindt, kan je stap 2 en stap 3 ook omdraaien. Je bepaalt uiteindelijk zelf hoe je het jaarplan opstelt.

Doelen SMART formuleren

Heb je bedacht wat je wil bereiken? Dan moeten de doelen vervolgens SMART geformuleerd worden. Ze moeten specifiek, meetbaar, acceptabel en ook uitvoerbaar zijn. Bovendien moeten ze binnen een bepaald tijdsbestek kunnen worden behaald. Stap 2 en stap 3 van dit plan kunnen ook worden omgeruild. Wanneer je eerst een begroting hebt opgesteld, moeten de doelen daarna zo bedacht en geformuleerd worden dat ze binnen deze begroting passen. De doelen kunnen ook eerst worden opgesteld om vervolgens pas een begroting te maken die aansluit op de doelen. Je bepaalt uiteindelijk zelf wat voor jou het handigst is.

Planning maken

Is alle informatie bekend, is de begroting rond en zijn de doelen geformuleerd? Dan is het vervolgens zaak om een planning te maken. In deze planning zet je wanneer wat wordt gedaan en wanneer bepaalde dingen behaald moeten zijn. Gezien het om een jaarplan gaat, gaat het vaak om een planning voor het hele jaar. Je kan deze echter ook specifieker maken door te noteren wat per kwartaal of per maand moet worden gedaan. Gedurende het jaar kan de planning uiteraard worden gewijzigd wanneer bepaalde doelstellingen niet meer haalbaar zijn of juist eerder zijn behaald.

Veelgestelde vragen

Wanneer moet ik een jaarplan maken?

Een jaarplan maken kan in principe op ieder moment, maar voor de meeste ondernemers is het goed om uiterlijk aan het begin van het vierde kwartaal te beginnen met het jaarplan. Dan is er nog voldoende tijd om alle doelstelling concreet en goed uitgewerkt op papier te zetten.

Waaruit bestaat een jaarplan?

Een jaarplan bestaat uit verschillende elementen, waaronder de kernwaarden van het bedrijf, de missie en visie van het bedrijf, het langetermijndoel, een SWOT-analyse, SMART-geformuleerde jaardoelen, een financiële begroting en een planning. Een jaarplan ziet er voor iedere onderneming anders uit. Er is niet één format. Daardoor kan het zijn dat de ene ondernemer bijvoorbeeld zijn kernwaarden en missie en visie niet heeft opgesteld, terwijl de andere dat wel heeft gedaan. Voor een sterk jaarplan is het in ieder geval goed zo veel mogelijk elementen erin op te nemen.

Wat heb ik aan een jaarplan?

De meeste ondernemers willen groeien en meer omzet draaien. Ze willen kunnen uitbreiden en groter worden. Dat kan bereikt worden door een jaarplan te maken. In een jaarplan staan vaak concrete doelen waarmee wordt toegewerkt naar het langetermijndoel van de ondernemer. Een jaarplan helpt je dus om je dromen werkelijkheid te laten worden door concrete acties uit te voeren.

Waar vind ik een jaarplan voorbeeld?

Op Google zijn verschillende jaarplan voorbeelden te vinden. Een voorbeeld jaarplan geeft een idee van hoe een jaarplan eruit kan zien, maar onthoud wel: een jaarplan is voor iedere onderneming anders. Het jaarplan van een groot bedrijf ziet er bijvoorbeeld heel anders uit dan het jaarplan van een zzp’er. Maak het plan dan ook vooral eigen, zodat deze past bij jouw onderneming.