Inkomstenbelasting

inkomstenbelasting
  • Auteur:

    Mabelle Abraham (MSc) houdt trends en ontwikkelingen op de financiële markt in de gaten om zo nieuwe kansen te identificeren en hier strategisch op in te spelen. Met haar ruime expertise en specialistische vaardigheden analyseert en beoordeelt ze al 3 jaar lang financiële producten. Daarnaast heeft zij haar Master behaald in Communication Science aan de Universiteit Twente.

  • Laatst bijgewerkt: 17 april 2024
  • Leestijd: 14 minuten

Als ondernemer is het verplicht om inkomstenbelasting aan de Belastingdienst te betalen. Dat is belasting die ondernemers afdragen over de winst van het bedrijf. Daarom moeten ondernemers ieder jaar voor 1 mei online aangifte inkomstenbelasting doen. Hoe werkt de inkomstenbelasting voor ondernemers? Op deze pagina komen verschillende onderwerpen aan bod met betrekking tot de inkomstenbelasting.

Wat is inkomstenbelasting?

Inkomstenbelasting is belasting die ondernemers afdragen aan de Belastingdienst over de winst van het bedrijf. De winst van een bedrijf is niet de omzet. Van de omzet worden eerst de btw en de bedrijfskosten afgehaald. Over hetgeen wat overblijft rekent de Belastingdienst inkomstenbelasting. Maar ondernemers die door de Belastingdienst worden gezien als ondernemer voor inkomstenbelasting, hebben recht op verschillende extra aftrekposten. Voorbeelden daarvan zijn de zelfstandigenaftrek, startersaftrek en mkb-winstvrijstelling.

Ondernemer voor de inkomstenbelasting

Een ondernemer moet voor de aangifte weten of hij ondernemer voor de inkomstenbelasting is. Het is belangrijk dat een ondernemer dit weet voor de manier waarop hij een online aangifte inkomstenbelasting moet invullen. Niet elke ondernemer is een ondernemer voor de inkomstenbelasting. Zelfs bij een KvK-inschrijving wil het niet altijd zeggen dat een ondernemer een ondernemer is voor de inkomstenbelasting. Daarvoor moet een onderneming aan een aantal voorwaarden voldoen.

Afbeelding belastingaanslag

Deze voorwaarden staan niet altijd vast. Bij voldoende samenhang tussen deze punten kan het één bron van inkomen vormen. Om zeker te weten of een ondernemer een ondernemer is voor inkomstenbelasting, kan een ondernemer online de ondernemerscheck doen op de website van de Belastingdienst.

Het aantal uren wat een ondernemer in de onderneming steekt is meestal wel een doorslaggevende factor. Daarom is het slim om als ondernemer een urenadministratie bij te houden. Hiermee kan een ondernemer bewijzen of hij genoeg uren heeft behaald.

Hoe werkt de inkomstenbelasting voor ondernemers?

Voor de aangifte inkomstenbelasting voor ondernemers zijn er 3 bronnen van inkomsten.

Winst uit onderneming

Bij de meeste ondernemers vallen de inkomsten binnen deze categorie. Als iemand zich inschrijft bij de Kamer van Koophandel wordt er gekeken of diegene ondernemer is. De winst uit een onderneming is onderdeel van het inkomen uit werk en woning. Dit valt onder box 1.

Resultaat uit overige werkzaamheden

Een ondernemer heeft inkomsten uit overig werk als een ondernemer geen ondernemer voor de inkomstenbelasting is of niet in loondienst werkt, maar wel inkomsten heeft. Het geld dat de ondernemer daarmee verdient, moet hij opgeven in de belastingaangifte. Nadat er aangifte inkomstenbelasting is gedaan, betaalt de ondernemer ook een bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zvw). Sommige kosten die door de ondernemer gemaakt worden, mag de ondernemer aftrekken. Als een ondernemer een klus doet voor familie of vrienden en daarvoor alle kosten vergoed krijgt, hoeft de ondernemer die inkomsten niet aan te geven.

Als er een negatief resultaat uit werkzaamheden is en dat zo blijft, dan zijn de werkzaamheden vermoedelijk geen bron van inkomen. De inkomsten van activiteiten in de hobby- en familiesfeer hoeven niet vermeld te worden in de belastingaangifte.

Loon uit dienstbetrekking

Deze categorie geldt meestal voor de mensen die een contract hebben en in dienst zijn van een organisatie. Toch komt dit ook voor bij ondernemers, zelfs als er geen contract van toepassing is.

De Belastingdienst ziet diegene in dat geval als een ‘werknemer’ die bijvoorbeeld verplicht instructies van een opdrachtgever opvolgt en tijdens een ziekte of een vakantie wordt doorbetaald.

Inkomstenbelasting berekenen

Hoeveel inkomstenbelasting een eenmanszaak of zzp’er moet betalen, hangt af van meerdere factoren. Bijvoorbeeld of hij in bezit is van een woning of hypotheek, een relatie heeft, hij vermogen of aandelen heeft, welke aftrekposten hij heeft etc. Een zzp’er kan zelf zijn belastingen berekenen door middel van 8 stappen.

Brutowinst berekenen

Als eerst berekent de ondernemer de brutowinst van het kalenderjaar waarover de onderneming inkomstenbelasting moet berekenen. Dit is de omzet min de bedrijfskosten.

Aftrekposten bepalen en berekenen

Als de ondernemer de brutowinst heeft berekend, bepaalt hij zijn aftrekposten. Deze haalt hij af van de brutowinst. Over het bedrag dat de ondernemer overhoudt, berekent hij 14% mkb-vrijstelling. Deze haalt hij van het bedrag af. Dit is de belastbare winst of het belastbaar inkomen.

Belastingschijf bepalen

In welke belastingschijf een onderneming zit hangt af van het belastbaar inkomen. Is het belastbaar inkomen van een onderneming voor 2022 onder de € 69.399? Dan valt de onderneming volledig in belastingschijf 1. Als een belastbaar inkomen boven de € 69.399 is, betaalt de ondernemer voor het gedeelte wat daarboven zit het belastingtarief uit schijf 2. De percentages in 2022 bedragen voor schijf 1 37,07% en voor schijf 2 49,50%.

Is het belastbaar inkomen van een onderneming voor 2023 onder de € 73.031? Dan valt de onderneming volledig in belastingschijf 1. Als een belastbaar inkomen boven de € 73.031 is, betaalt de ondernemer voor het gedeelte wat daarboven zit het belastingtarief uit schijf 2. De tarieven voor 2023 bedragen voor schijf 1 36,93% en voor schijf 2 49,50%.

Belasting box 1 of box 2 berekenen

Over het belastbaar inkomen berekent de ondernemer het percentage van de belastingschijf uit.

Een proefberekening hiervan uit 2023 wordt hieronder toegelicht:

Met een belastbaar inkomen van € 50.000 valt een ondernemer volledig in schijf 1. Daarom is de belasting wat een ondernemer daarover moet betalen: € 50.000 x 36,93% = € 18.465.

Van dit bedrag gaan nog Algemene heffingskorting en Arbeidskorting vanaf.

Algemene heffingskorting berekenen

Over het gedeelte van het belastbaar inkomen onder de € 69.399 (2022) of € 73.031 (2023) krijgt een ondernemer een algemene heffingskorting.

In 2022 is de algemene heffingskorting € 2.888 bij een belastbaar inkomen onder € 21.318. Bij een hoger belastbaar inkomen is de heffingskorting € 2.888 verlaagd met 6.007% van het inkomen tussen de € 21.318 en € 69.399.

In 2023 is de algemene heffingskorting € 3.070 bij een belastbaar inkomen onder € 22.660. Bij een hoger belastbaar inkomen is de heffingskorting € 3.070 verlaagd met 6,095% van het inkomen boven de € 22.261.

In het vorige voorbeeld is de algemene heffingskorting: € 3.070 – ((€ 50.000 – € 22.660) x 6,095%) = € 3.070 – (€ 27.340 x 6,095%) = € 3.070 – € 1666 = € 1.404

Arbeidskorting berekenen

Een ondernemer heeft soms ook recht op arbeidskorting. De hoogte van de arbeidskorting is afhankelijk van zijn arbeidsinkomen. Er zijn 5 schijven, met een maximum arbeidsinkomen van € 109.347 (2022) OF € 115.295 (2023). Is het arbeidsinkomen hoger dan dat, dan komt een ondernemer niet in aanmerking voor arbeidskorting. Op de website van de Belastingdienst kan de ondernemer zien hoe hoog de arbeidskorting voor hem is.

In het voorbeeld is het belastbaar inkomen € 50.000. De ondernemer betaalt dus € 5.052 – 6,510% x (arbeidsinkomen – € 37.690). Dat komt neer op € 5.052 – 6,510% x (€ 50.000 – € 37.690) = € 5.052 – 6,510% x € 12.310 = € 5.052 – 801 = € 4.251

Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) berekenen

Een zzp’er moet een bijdrage voor de Zvw betalen. Voor werknemers in loondienst wordt deze door de werkgever betaald.

De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van het belastbaar inkomen van de onderneming, dat in stap 2 berekend wordt. Hier geldt ook een maximum. Het percentage en het maximum inkomen waarover een ondernemer de bijdrage Zvw betaalt, verandert elk jaar. In 2022 is de bijdrage 5,50% over een belastbare winst tot € 59.706. In 2023 is dit 5,43% over een belastbare winst tot € 66.956.

In het voorbeeld betaalt de ondernemer dus 5,43% over zijn hele belastbare winst van € 50.000. Dat komt neer op € 2.715.

Inkomstenbelasting (IB) berekenen

Van de belasting trekt de ondernemer de Algemene heffingskorting en de Arbeidskorting af en telt hij de bijdrage van de Zvw op. Dit is uiteindelijk de inkomstenbelasting die een ondernemer moet betalen.

In het voorbeeld betaalt de ondernemer dus aan inkomstenbelasting: € 18.465 (Inkomstenbelasting) – € 1.404 (aAlgemene heffingskorting) – € 4.251 (Arbeidskorting) + € 2.715 (Zorgverzekeringswet) = € 15.525.

Aftrekposten voor ondernemers

Een ondernemer kan in aanraking komen voor een ondernemersaftrek. Een ondernemersaftrek bestaat uit verschillende aftrekposten.

Zelfstandigenaftrek

Iemand heeft recht op een zelfstandigheidsaftrek als diegene ondernemer is en voldoet aan het urencriterium.

Startersaftrek

Uitstel inkomstenbelasting

De startersaftrek is een verhoging van de zelfstandigenaftrek. Een ondernemer krijgt maximaal 3 keer in de eerste 5 jaar een startersaftrek. Daar hangen wel wat voorwaarden aan:

Wanneer een onderneming recht heeft op de startersaftrek wordt het bedrag opgeteld bij het bedrag van de zelfstandigenaftrek. Een ondernemer mag dus niet over een aangiftejaar alleen de zelfstandigenaftrek claimen.

Startersaftrek bij arbeidsongeschikten

Voor een startersaftrek bij arbeidsongeschikten moet een ondernemer ook ondernemer voor de inkomstenbelasting zijn. Verder zitten er nog andere voorwaarden aan:

Aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk

De aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk geldt voor een ondernemer die aan het urencriterium voldoet, een speur- en ontwikkelingsverklaring van RVO heeft en minimaal 500 uren aan erkend speur- en ontwikkelingswerk besteed.

Meewerkaftrek

De meewerkaftrek geldt voor ondernemers die voldoen aan het urencriterium en als een fiscale partner 525 uren of meer zonder vergoeding of voor een vergoeding minder dan € 5.000 in het bedrijf werkt.

Stakingsaftrek

Als een ondernemer een onderneming heeft gestaakt, bijvoorbeeld als het bedrijf is verkocht. Dan moet een ondernemer belasting betalen over de winst van de staking. Van de winst wordt de stakingsaftrek afgehaald. De aftrek is gelijk aan de stakingswinst en is maximaal € 3.630.

Aangifte inkomstenbelasting betalen

Een ondernemer voor de inkomstenbelasting is verplicht om digitaal aangifte te doen. Wanneer een ondernemer een aangiftebrief ontvangt, is het tijd om aangifte te doen. Daarbij is een goede voorbereiding erg belangrijk. Daarom moet een ondernemer altijd zijn documenten op orde hebben. Bij de aangifte heeft de ondernemer zijn DigiD, rekeningnummer, BSN nummer, jaaropgave, WOZ-waarde huis, hypotheeek, aftrekposten, gegevens van leningen of schulden, winst-en-verliesrekening en de balans nodig. Vervolgens kan de ondernemer inloggen op Mijn Belastingdienst. De ondernemer kan inloggen met zijn DigiD. Het is belangrijk dat een ondernemer eerst alle gegevens controleert. Hij kan zo nodig dingen verbeteren of aanvullen. Als de ondernemer de aangifte volledig heeft ingevuld, ondertekent hij met zijn DigiD.

Als een ondernemer de aangifte uitbesteedt, is het verstandig om goede afspraken met elkaar te maken. Bijvoorbeeld over de manier van administratie en wie de de aangifte ondertekent. De persoon die de belastingzaken voor de ondernemer regelt, kan dat doen op Belastingdienst.nl. De ondernemer moet daarvoor toestemming geven door middel van een digitale machtiging. Zo kan de persoon die de belastingzaken regelt, digitaal gegevens krijgen van de brieven, aanslagen en beslissingen van de Belastingdienst. Als de ondernemer zijn aangifte wil volgen kan dat via Mijn Belastingdienst Zakelijk. Hier staat een overzicht van de afgiften en de afgiften die nog verstuurd moeten worden.

Zelf doen of uitbesteden?

Het is als ondernemer erg belangrijk om de financiën goed bij te houden, daarom kan er gebruik gemaakt worden van een boekhouder. Hieronder staan de verschillen van een boekhouding zelf doen en de boekhouding aan een ander overlaten.

Financiën zelf doenFinanciën uitbesteden
Altijd inzicht in de financiële situatie van de ondernemingMeer tijd om als ondernemer te richten op andere taken
Kosten besparenEen boekhouder heeft meer kennis, waardoor er kosten bespaard kunnen worden.
Met behulp van boekhoudprogramma’s makkelijk uit te voerenEen ondernemer kan altijd deskundig advies of handige tips van een boekhouder krijgen
TijdrovendExtra kosten
Kans om fiscale aftrekposten te vergetenNiet altijd tussentijds inzicht in eigen administratie
Mogelijk kunnen er fouten ontstaan, waardoor er achteraf kosten kunnen ontstaanEen professional kan fouten maken, wat kan zorgen voor extra kosten

Boekhoudprogramma

Als een ondernemer zelf de boekhouding doet, kan hij dit doen via een boekhoudprogramma. Een boekhoudprogramma biedt veel voordelen. Zo kan een boekhoudprogramma veel hulp bieden bij de aangifte inkomstenbelasting. Er zijn verschillende boekhoudprogramma’s die een ondernemers kunnen gebruiken bij het doen van hun boekhouding.

Boekhoudprogramma vergelijken?

Op zoek naar de mogelijkheden om efficiënter te werken door middel van een boekhoudprogramma? Vergelijk alle pakketten.

Vergelijk zelf
illustratie boekhouding

Veelgestelde vragen

Hoeveel inkomstenbelasting moet ik betalen?

De hoeveelheid inkomstenbelasting dat een onderneming moet betalen hangt af van de winst die een bedrijf maakt. De winst is de omzet min de zakelijke kosten. Ook spelen kosten die aftrekbaar zijn of schulden ook een rol.

Wanneer moet ik inkomstenbelasting betalen?

Als een onderneming winst maakt, moet er inkomstenbelasting worden betaald. Daarbij is het belangrijk of een ondernemer ook ondernemer voor inkomstenbelasting is.
Let op! Als een ondernemer geen ondernemer voor inkomstenbelasting is, maar wel winst maakt, moet de ondernemer over deze inkomsten ook belasting betalen.

Hoeveel inkomstenbelasting betaal ik als zzp’er?

Hoeveel inkomstenbelasting een eenmanszaak of zzp’er moet betalen, hangt af van meerdere factoren. Bijvoorbeeld of hij in bezit is van een eigen huis of hypotheek, een relatie heeft, hij vermogen of aandelen heeft, welke aftrekposten hij heeft etc.

Hoe bereken ik de inkomstenbelasting?

Een zzp’er kan zelf zijn belastingen berekenen door middel van 8 stappen.
1.    Brutowinst berekenen
2.    Aftrekposten bepalen en berekenen
3.    Belastingschijf bepalen
4.    Belasting Box 1 of 2 berekenen
5.    Algemene heffingskorting berekenen
6.    Arbeidskorting berekenen
7.    Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet berekenen
8.    Inkomstenbelasting (IB) berekenen.
Inkomstenbelasting – Algemene heffingskorting – Arbeidskorting + Zorgverzekeringswet = Inkomstenbelasting die een zzp’er moet betalen.