Loon en loonstrook

Loon
  • Auteur:

    Milou Ros is werkzaam als financieel tekstschrijver. Zij schrijft teksten voor verschillende websites in de financiële dienstverlening en heeft een Bachelor Journalistiek van Hogeschool Windesheim te Zwolle behaald.

  • Laatst bijgewerkt: 22 april 2024
  • Leestijd: 6 minuten

Wanneer je als ondernemer personeel aanneemt, komen daar verschillende zaken bij kijken. Zo ook het loon en de loonstrook van de werknemer. Op deze pagina bespreken we hoeveel loon werkgevers aan werknemers moeten betalen, wat het minimumloon in Nederland is, wat op de loonstrook staat en waar ondernemers zich aan moeten houden.

Hoeveel loon betalen aan werknemers?

De belangrijkste regels rondom het salaris van werknemers staan in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML). Daarin staat hoeveel loon en vakantiegeld een werknemer minimaal moet ontvangen. Het wettelijk minimumloon geldt voor werknemers vanaf 15 jaar. Voor jongere werknemers geldt een minimumjeugdloon.

Loon berekenen

Valt het beroep van de werknemer onder een cao? Dan kan het minimum te betalen loon hoger zijn dan het wettelijk minimumloon. In een cao worden namelijk regels opgesteld over het loon. Werkgevers zijn verplicht zich aan deze regels te houden.

Bovenop het loon kan je nog andere vergoedingen aanbieden. Een goed voorbeeld is de reiskostenvergoeding. Dit zijn de kosten die de werkgever vergoedt voor om van en naar het werk te reizen. Ook zouden werknemers een thuiswerkvergoeding kunnen ontvangen voor de dagen dat ze thuis aan het werk zijn.

Minimumloon 2024

Per 1 januari 2024 is het wettelijk minimumuurloon ingevoerd. Het minimumuurloon per maand, week en dag vervalt daarmee. Werkgevers zijn sinds 2024 verplicht om werknemers per uur minimaal het minimumuurloon te betalen. De minimumuurlonen voor alle leeftijdscategorieën in 2024 staan in de onderstaande tabel weergegeven.

LeeftijdPer uur
21 jaar en ouder€13,27
20 jaar€10,62
19 jaar€7,96
18 jaar€6,64
17 jaar€5,24
16 jaar€4,58
15 jaar€3,98
De bedragen in de tabel zijn bruto bedragen per 1 januari 2024

Minimumloon 2023

Vóór 2024 werkte Nederland met een wettelijk minimumloon. Dit was het loon dat een werknemer moest ontvangen van de werkgever. De bedragen golden voor een volledige werkweek. Het ging om 36, 38 of 40 uur afhankelijk van de mogelijke cao-afspraken die voor de beroepssector waren gemaakt.

Het minimumloon wordt ieder halfjaar aangepast. In de onderstaande tabellen staat weergegeven wat het minimumloon in 2023 per maand, week of dag was en wat het minimumloon per uur was bij werkwerken van 36, 38 en 40 uur.

Minimumloon per maand, week of dag in 2023

LeeftijdPer maandPer weekPer dag
21 jaar en ouder€1.995,00€460,40€92,08
20 jaar€1.596,00€368,30€73,66
19 jaar€1.197,00€276,25€55,25
18 jaar€997,50€230,20€46,04
17 jaar€788,05€181,85€36,37
16 jaar€688,30€158,85€31,77
15 jaar€598,50€138,10€27,62
De bedragen in de tabel zijn bruto bedragen per 1 juli 2023

Minimumloon per uur in 2023

Fulltime werkweek in bedrijf21 jaar en ouder20 jaar19 jaar18 jaar17 jaar16 jaar15 jaar
36 uur€12,79€10,24€7,68€6,40€5,06€4,42€3,84
38 uur€12,12€9,70€7,27€6,06€4,79€4,19€3,64
40 uur€11,51€9,21€6,91€5,76€4,55€3,98€3,46
De bedragen in de tabel zijn bruto bedragen per 1 juli 2023

Wat staat op een loonstrook?

Je bent als werkgever verplicht om een loonstrook aan je werknemers te geven. De loonstrook van een werknemer moet voldoen aan wettelijke verplichtingen. De onderstaande zaken staan op een loonstrook:

Loonstrook versturen: wat zijn de regels?

Ondernemers kunnen de loonstroken van hun werknemers digitaal of geprint aanleveren. Digitale loonstroken hebben vaak de voorkeur, omdat deze goedkoper zijn. Er hoeven immers geen materiaal-, print- en portokosten te worden betaald. Ook kunnen werkgevers en werknemers de digitale loonstrook eenvoudig bewaren. Vaak gebeurt dat in een online personeelsdossier.

Je moet werknemers de optie geven om te kiezen tussen een digitale of papieren loonstrook. Zolang werkgevers geen toestemming hebben gekregen om de loonstrook alleen digitaal aan te leveren, moet de werknemer ook een papieren loonstrook ontvangen. Een loonstrook mag dus enkel digitaal verstuurd worden als de werknemer toestemming daartoe toestemming heeft gegeven.

Er zijn twee verschillende momenten waarop werkgevers verplicht zijn een loonstrook aan te leveren:

In het geval een werknemer iedere maand hetzelfde bedrag aan loon ontvangt, ben je niet verplicht om een loonstrook te versturen. Per werkgever verschilt hoe daarmee om wordt gegaan. De ene werkgever plaatst de loonstrook automatisch iedere maand in het online personeelsdossier waartoe de werknemer toegang heeft, terwijl de andere werkgever de loonstroken per e-mail verstuurd en deze alleen aanlevert in het geval één van bovenstaande situaties zich voordoet.

Veelgestelde vragen

Hoeveel loon moet ik aan mijn werknemers betalen?

Werknemers die in een sector zonder cao werken, moeten in ieder geval het minimumloon betaald krijgen. Het minimumloon in 2024 staat op deze pagina. Als er een cao is, moet het loon van de werknemers aan de opgestelde cao-regels voldoen. Het minimumloon dat je betaalt aan de werknemer kan dan hoger liggen dan het wettelijk minimumloon in Nederland.

Wanneer moet ik een loonstrook aanleveren?

Nadat een werknemer in dienst is getreden, ben je verplicht om bij het eerste salaris een loonstrook aan te leveren. Zowel papieren als digitale loonstroken moeten daarnaast altijd worden verstuurd als de loonbetaling anders is dan de vorige loonbetaling. Als een werknemer iedere maand hetzelfde bedrag ontvangt, ben je niet verplicht een loonstrook te versturen.

Mag ik de loonstrook digitaal versturen?

Ja, loonstroken mogen altijd digitaal verstuurd worden. De meeste loonstroken worden op deze manier verstuurd, omdat dit goedkoper is voor de werkgever. Ook kan de werknemer zo zijn eigen loonstrook in een personeelsdossier inzien. Je moet werknemers wel altijd de optie geven om de loonstrook ook op papier te ontvangen. De loonstrook enkel digitaal versturen mag alleen met toestemming van de werknemers.

Wat zijn SV-dagen?

SV is de afkorting van sociale verzekeringen. Een andere gebruikte term is SVW (sociale verzekeringswet). SV-dagen zijn de werkdagen waarover de werkgever salaris betaalt inclusief de dagen waarover de werknemer een uitkering krijgt in verband met ziekte, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. Loon SV-dagen zijn het aantal uitbetaalde dagen die op de loonstrook staan.

Wat gebeurt er als ik te weinig betaal?

De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert of werknemers zich aan de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) houden. Wanneer de Arbeidsinspectie een melding binnenkrijgt of het vermoeden heeft dat er sprake is van onderbetaling, mogen de volgende zaken worden gecontroleerd:
– Of de werkgever het wettelijk minimumloon of minimumjeugdloon betaalt
– Of het verplichte vakantiegeld wordt betaald
– Of de administratie klopt
De Arbeidsinspectie legt een boete of dwangsom op als de werknemer te weinig geld of geen of te weinig vakantiebijslag ontvangt, als het minimumloon contant wordt betaald en als de werkgever niet kan laten zien hoeveel loon en vakantiebijslag er is betaald en hoeveel uren er zijn gewerkt. Als de werkgever te weinig betaalt, moet de onderbetaalde werknemer binnen 4 weken het achterstallig loon en vakantiegeld ontvangen. Houdt de werkgever zich hier niet aan? Ook dan kan hij een boete ontvangen. Werknemers kunnen het achterstallig loon 5 jaar lang opeisen. Bij meerdere of ernstige overtredingen moet er een hogere boete worden betaald of kan het bedrijf tijdelijk worden gesloten.