CO2-uitstoot verminderen

Nieuwe plant tussen afval
 • Auteur:

  Milou Ros is werkzaam als financieel tekstschrijver. Zij schrijft teksten voor verschillende websites in de financiële dienstverlening en heeft een Bachelor Journalistiek van Hogeschool Windesheim te Zwolle behaald.

 • Laatst bijgewerkt: 22 april 2024
 • Leestijd: 13 minuten

Ondernemers focussen zich steeds meer op duurzaam ondernemen. Ook moeten ondernemers zich aan steeds meer regels en richtlijnen rondom duurzaamheid houden. CO2-uitstoot verminderen is hierbij één van de belangrijkste aspecten. Met hun werkzaamheden stoten ondernemers namelijk CO2 uit en deze uitstoot kan op verschillende manieren worden verminderd.

Wat is CO2-uitstoot?

CO2 is een kleurloos en reukloos gas dat bestaat uit koolstof (C) en zuurstof (O2). Dit broeikasgas is van nature in de atmosfeer aanwezig, maar kan ook door toedoen van mensen in de atmosfeer terechtkomen. Dat wordt CO2-uitstoot genoemd. Deze uitstoot heeft vervolgens impact op het klimaat en kan leiden tot klimaatverandering en de opwarming van de aarde.

CO2-uitstoot

In verscheidene sectoren wordt CO2 uitgestoten. De energiesector stoot CO2 uit door het opwekken van elektriciteit uit olie, gas, kolen en andere fossiele brandstoffen. In de industriesector zorgt de productie van metalen en chemicaliën voor CO2-uitstoot en ook het aandrijven van transport als auto’s, schepen, treinen en vliegtuigen heeft een negatieve impact op het klimaat.

Ook gebouwen brengen CO2 tot stand, bijvoorbeeld door het verwarmen van huizen en bedrijfspanden. Daarnaast zorgen vulkaanuitbarstingen en methaanlekken voor CO2-uitstoot. Bepaalde acties beïnvloeden bovendien hoeveel CO2 wordt opgenomen door bomen, planten en plankton in de zee. Voor de landbouw wordt bos bijvoorbeeld omgezet naar landbouwgrond, waardoor vervolgens minder CO2 kan worden opgenomen door de natuur.

Ondernemers en CO2-uitstoot

Als ondernemer breng je CO2 tot stand met je werkzaamheden. Een bedrijf dat producten verkoopt, koopt materialen en onderdelen in of laat het product op een andere locatie produceren. Dit zorgt voor indirecte uitstoot. Door het tot stand brengen van de materialen en onderdelen zorgt het bedrijf waar je inkoopt voor uitstoot. Ook het productieproces speelt een grote rol. Voor deze werkzaamheden maakt het bedrijf namelijk gebruik van energie, water en andere grondstoffen. Hoe het product wordt gemaakt, heeft dus effect op het klimaat en draagt bij aan de wereldwijde uitstoot.

CO2 uitstoot tijdens transport

Producten die op een andere locatie tot stand zijn gebracht, moeten vervolgens worden getransporteerd. Het transport naar het bedrijfsmagazijn of de klanten zorgt voor CO2-uitstoot, doordat daarvoor brandstof nodig is. Ook de zakelijke reizen van jou en je werknemers zorgen voor CO2-uitstoot.

Als ondernemer gebruik je daarnaast energie om je eigen werkzaamheden uit te kunnen voeren. Elektriciteit wordt gebruikt om het gehele bedrijfspand of de kantoorruimte te laten draaien. Van de lampen boven de bureaus en de computers van de werknemers tot aan de machines voor de productie en de airconditioning in de ruimte. Al deze vormen van energieverbruik brengen CO2 tot stand.

Waarom CO2-uitstoot verminderen?

CO2-uitstoot heeft een negatieve impact op het klimaat. Door een hoge mate van CO2-uitstoot warmt onze aarde op en dit heeft negatieve gevolgen voor de mens, natuur en het milieu. Klimaatverandering leidt onder meer tot extreme weersomstandigheden, overstromingen en stijging van de zeespiegel. Om een steentje bij te dragen aan een schoner klimaat en een betere wereld, kan je je CO2-uitstoot verminderen.

In de Europese Klimaatwet is vastgelegd dat de broeikasgasemissies in de Europese Unie tot en met 2050 geleidelijk moeten worden verminderd. Daarmee moet het Klimaatakkoord van Parijs worden nageleefd. Nederland moet voor 2030 de helft minder CO2 uitstoten ten opzichte van 1990 en in 2050 zelfs 95% minder. Er moeten stappen worden gezet om deze doelen te behalen.

De Rijksoverheid en de Europese Unie moedigen ondernemers daarom middels regelgeving aan om duurzame maatregelen door te voeren. Ondernemers worden er daarmee in stappen toe gezet om hun CO2-uitstoot te verminderen. Door initiatief te nemen en maatregelen door te voeren, voldoe je aan de huidige regels en zou je toekomstige regelgeving zelfs voor kunnen zijn.

Rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit (WPM)

Per 1 juli 2024 zijn ondernemers met 100 of meer werknemers verplicht te rapporten over het zakelijke verkeer en woon-werkverkeer van hun werknemers. Dit is de rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit (WPM). Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) wil bekijken hoeveel CO2 het zakelijk verkeer en het woon-werkverkeer van werknemers uitstoot om deze uitstoot vervolgens te kunnen verminderen.

Consumenten en zakelijke partners letten steeds vaker op de duurzaamheid van een bedrijf. Ondernemers die zich onderscheiden door te letten op de CO2-uitstoot, onderscheiden zich daarmee van concurrenten. Ook zorgt dit voor een positieve reputatie en een goed imago voor consumenten en investeerders.

Voordelen

 • Beter voor het klimaat en milieu
 • Voldoen aan huidige regelgeving
 • Vooruitlopen op toekomstige regelgeving
 • Zorgt voor een positieve reputatie

Nadelen

 • CO2-vermindering kan complex en uitdagend zijn
 • Investeringen kunnen hoge kosten met zich meebrengen

Hoe CO2-uitstoot verminderen?

Je kan verschillende stappen zetten om de CO2-uitstoot van je bedrijf te verminderen. Denk aan het gebruik van duurzame en hernieuwbare energie en het vervangen van fossiele brandstoffen door alternatieve brandstoffen. Ook kan er gewerkt worden met herbruikbare materialen en onderdelen. Hieronder staat kort uitgelegd welke stappen ondernemers kunnen zetten.

Goed omgaan met energie

Door goed om te gaan met energie, kan de CO2-uitstoot flink afnemen. Let goed op het eventuele sluipgebruik van energie en laat apparaten niet onnodig aan het stroom zitten of aan staan wanneer deze niet worden gebruikt. Door van fossiele brandstoffen over te gaan op groene stroom of duurzame energie en door te investeren in zonnepanelen en windmolens, draag je bovendien al snel een steentje bij aan een beter klimaat. Met hernieuwbare energie kan je jouw uitstoot namelijk aanzienlijk beperken.

Duurzame mobiliteit

Door de auto te laten staan, draag je bij aan CO2-uitstoot vermindering. Dat is echter niet altijd een oplossing. Overweeg in dat geval het gebruik van alternatieve brandstoffen om de totale uitstoot van transport- en vervoersmiddelen te verminderen of kies voor een alternatief vervoersmiddel, zoals het openbaar vervoer, de elektrische auto of de fiets. Let ook op waar de producten worden geproduceerd en hoe de producten en materialen worden getransporteerd. Lokale productie zorgt namelijk voor korter transport en minder vervuiling. Kortom: duurzame mobiliteit vermindert de CO2-uitstoot.

Duurzaam inkopen

Om producten en ook diensten tot stand te kunnen brengen, koop je materialen en onderdelen in. Met duurzaam inkopen wordt de uitstoot van het inkoopbeleid verminderd. Denk bijvoorbeeld aan lokale inkoop en producten met een keurmerk voor duurzaamheid. Ook het kopen van grootverpakkingen kan bijdragen aan de vermindering van de CO2-uitstoot. De checklist maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) kan ondersteuning bieden.

Goed omgaan met materialen en grondstoffen

Wanneer onderdelen maar één keer worden gebruikt, ontstaat er veel afval en moeten er steeds meer onderdelen worden bijgemaakt. Door minder grondstoffen en materialen te gebruiken en door gebruik te maken van herbruikbare materialen, wordt er minder afval tot stand gebracht en raken de grondstoffen niet uitgeput. Kies voor recyclebare en duurzame producten. Scheid daarnaast ook het afval van de onderneming om voor zo min mogelijk uitstoot en vervuiling te zorgen.

CO2-uitstoot in kaart brengen

Als je je CO2-uitstoot wil verminderen, moet je eerst weten hoeveel CO2 er op dit moment wordt uitgestoot. Deze uitstoot moet daarom in kaart worden gebracht. Op basis daarvan kan vervolgens een plan worden opgesteld. Het in kaart brengen van de CO2-uitstoot kan worden gedaan aan de hand van het Greenhouse Gas Protocol. Deze internationale standaard bestaat uit drie niveaus.

De benodigde gegevens kunnen vaak eenvoudig worden opgevraagd of ingezien bij onder meer de energiemaatschappij en leveranciers. Soms kan het lastig zijn om aan alle gegevens te komen. In dat geval zou je kunnen werken met een inschatting van de CO2-uitstoot. Zo kan er toch een beeld worden gevormd van de totale uitstoot en kan je beginnen met het verlagen van deze uitstoot.

Voor het in kaart brengen van de CO2-uitstoot kan een externe partij worden ingeschakeld. Zo hoef je niet zelf een berekening te maken. Dat scheelt tijd en moeite. Daarnaast kan je de CO2-uitstoot berekenen door middel van twee handige gratis tools: de CO2-calculator van Klimaatplein en de CO2-calculator van Climate Neutral Group.

CO2-uitstoot verminderen in 5 stappen

Het verminderen van de CO2-uitstoot kan een uitdagende en complexe klus zijn, maar met behulp van onderstaand stappenplan kan de CO2 in 5 stappen worden verminderd.

Onderzoek hoe de onderneming CO2 uitstoot

Om de CO2-uitstoot te kunnen verminderen, is het allereerst van belang dat je uitzoekt op welke wijzen het bedrijf CO2 uitstoot. Welke werkzaamheden zorgen voor de uitstoot van dit broeikasgas? Wat is het brandstofverbruik? Welke vormen van energie worden gebruikt? Hoe gaan de leveranciers en transporteurs hiermee om? Beantwoord deze vragen en zet alle punten op een rij.

Verzamel de benodigde gegevens

Wanneer eenmaal op een rij is gezet op welke manieren het bedrijf CO2 uitstoot, moet vervolgens worden uitgezocht hoeveel CO2 er daadwerkelijk wordt uitgestoten. Zoek per punt uit wat de CO2-emissie is. Breng bijvoorbeeld in kaart hoeveel zakelijke reizen er in een week worden gemaakt en wat daarvan de uitstoot is. Kijk ook naar het energieverbruik van het kantoorpand of de bedrijfsruimte en noteer alle gegevens.

Breng de CO2-uitstoot in kaart

Vervolgens is het zaak om de CO2-uitstoot in kaart te brengen. Gebruik de verzamelde gegevens en data uit stap 2 en geef deze door aan een externe partij of gebruik één van de eerdergenoemde tools. Zoek vervolgens uit waarmee de onderneming de meeste CO2 uitstoot en waarmee de minste.

Stel een plan op

Zodra bekend is hoeveel CO2 wordt uitgestoten en wat de grootste veroorzakers zijn, is het noodzakelijk om een plan op te stellen. Zet de doelstellingen voor de onderneming op een rij en bekijk welke stappen kunnen worden gezet om de CO2-uitstoot te verminderen. Om de doelen te behalen, kan je gebruikmaken van verschillende subsidies en regelingen. Zoek uit welke van toepassing zijn op het bedrijf en aan welke voorwaarden je moet voldoen.

Voer de veranderingen door

Als er een goed plan is opgesteld, moeten de veranderingen alleen nog worden doorgevoerd. Bespreek de veranderingen met het eventuele personeel en leg ook uit waarom hiervoor is gekozen. Het is daarnaast belangrijk om de CO2-uitstoot in de gaten te houden om te zien of de veranderingen het gewenste effect hebben. Is bijvoorbeeld minder energie verbruiken niet voldoende? Bekijk dan waar de kansen liggen en overweeg ook de CO2-uitstoot te compenseren.

Subsidies en regelingen

De Rijksoverheid heeft een aantal subsidies en regelingen beschikbaar gesteld aan ondernemers ter ondersteuning van de overgang naar duurzaam ondernemen. Je kan je voor deze subsidies en regelingen aanmelden om de CO2-uitstoot te verminderen. Hieronder staan de subsidies en regelingen kort weergegeven.

Met behulp van deze subsidies en regelingen en het stappenplan hierboven kan je aan de slag om je CO2-uitstoot te verminderen. 

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik duurzaam ondernemen?

Duurzaam ondernemen draait om meer dan alleen het terugdringen van de CO2-uitstoot. Duurzaamheid gaat namelijk over zowel het milieu als sociale aspecten. Ondernemers die een duurzaam beleid willen doorvoeren, doen er daarom goed aan ook te letten op de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden voor de eigen werknemers. Dit is het personeelsbeleid. Ook moet er duurzaam worden ingekocht en is het belangrijk dat afval wordt gescheiden.

Hoe verminder ik mijn CO2-uitstoot?

Het verminderen van de CO2-uitstoot van de onderneming kan worden gedaan door goed om te gaan met energie. Voorkom energieverspilling en stap over van fossiele brandstoffen naar duurzame energie. Daarnaast is het belangrijk om zo min mogelijk verspilling te veroorzaken door goed om te gaan met materialen en grondstoffen. Ook moet er goed worden gelet op de werkwijze van de bedrijven waarmee wordt samengewerkt, zodat de onderneming geen vervuilende bedrijven steunt.

Is maatschappelijk verantwoord ondernemen verplicht?

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is een benadering van ondernemerschap die gericht is op het creëren van langdurige waarde op economisch, sociaal en milieugebied. Het verminderen van de CO2-uitstoot maakt hier onderdeel van uit. MVO is op dit moment niet verplicht, maar er zijn wel bepaalde regels en wetten die aspecten hiervan reguleren. Bovendien worden er steeds meer regels doorgevoerd met betrekking tot duurzaam ondernemen.