Personeel

header
  • Auteur:

    Mabelle Abraham (MSc) houdt trends en ontwikkelingen op de financiële markt in de gaten om zo nieuwe kansen te identificeren en hier strategisch op in te spelen. Met haar ruime expertise en specialistische vaardigheden analyseert en beoordeelt ze al 2 jaar lang financiële producten. Daarnaast heeft zij haar Master behaald in Communication Science aan de Universiteit Twente.

  • Bijgewerkt op: 9 oktober 2023
  • Gecontroleerd op: 9 oktober 2023
  • Leestijd: 11 minuten

Als ondernemer is het doel om een succesvol bedrijf te runnen en te groeien. Het aannemen van personeel kan een uitkomst bieden, wanneer de werkdruk toeneemt en de geleverde kwaliteit hierdoor afneemt. Wanneer is het aannemen van personeel de juiste keuze, of is uitbesteden aan een freelancer een betere optie? En waar moet een ondernemer op letten bij het aannemen van personeel?

Personeel aannemen bij een eenmanszaak

Afbeelding personeel aannemen

Een eenmanszaak kan personeel aannemen. De term eenmanszaak verwijst namelijk alleen naar het eigendom. De loonlijst van het bedrijf staat hier volledig los van. Veel grote bedrijven zetten de stap om personeel aan te nemen, maar het aantal zelfstandigen dat personeel aanneemt blijft vaak beperkt. Zo hebben de meeste eenmanszaken geen personeel en ondernemen zij alleen.

Stappenplan personeel aannemen

Een werkgever krijgt met verschillende dingen te maken wanneer hij personeel gaat aannemen. Om een makkelijk overzicht te krijgen, volgt er een concreet stappenplan, zodat een werkgever precies weet hoe hij zijn eerste medewerker aanneemt.

Werving en selectie van personeel

De eerste stap van het aannemen van personeel is het werven van personeel. Daarbij is het belangrijk dat de ondernemer weet naar welk personeel (doelgroep) hij op zoek is en via welk kanaal hij dat het beste kan doen. Ook is de vacaturetekst belangrijk. Deze moet passen bij de doelgroep, zodat de doelgroep zich aangetrokken voelt tot de vacature.

Potentiële werknemers screenen

Wanneer een ondernemer zijn sollicitanten heeft geselecteerd is het belangrijk om ze te screenen. Is het de geschikte werknemer voor de functie? Bepaal vooraf functie eisen en bijvoorbeeld het aantal uren die nodig zijn.

Identiteit werknemers controleren

Voordat de ideale kandidaat in dienst wordt genomen, moet de identiteit worden gecontroleerd. Aan de hand van een origineel en geldig identiteitsbewijs. Daarbij is het belangrijk een kopie van het identiteitsbewijs te maken voor de administratie.

Als werkgever aanmelden

Zodra een ondernemer zijn eerste werknemer in dienst neemt, moet hij zich aanmelden als werkgever bij de Belastingdienst. De ondernemer ontvangt dan de formulieren om aan zijn verplichtingen voor loonheffingen te voldoen. Daarnaast moet de ondernemer ook zijn veranderingen in de personeelsbezetting doorgeven aan de KvK. Dit kan hij via het wijzigingsformulier doen. Wijzigingen in de personeelsbezetting moet een werkgever altijd doorgeven. Ook als hij op een later moment meer personeel gaat aannemen.

Arbeidscontract afsluiten en pensioen aanbieden

Voordat een werknemer aan de slag gaat, moet er een arbeidscontract worden opgesteld. Een arbeidscontract is een overeenkomst tussen de werkgever en de werknemer en kan mondeling of schriftelijk worden afgesloten. In het arbeidscontract worden de arbeidsvoorwaarden benoemd. Denk hierbij aan het salaris, of er een cao van toepassing is, wat de werk- en rusttijden zijn en of er een pensioenregeling voor de werknemer geldt. Een werkgever kan daarnaast ook aanvullende pensioenvoorzieningen aanbieden (meestal wordt dit al in het bedrijfstak pensioenfonds geregeld).

Iedere werkgever is verplicht om het wettelijke minimumloon en vakantiebijslag te betalen. Niet alleen werknemers hebben daar recht op, maar ook flexwerkers en buitenlandse werknemers.

Goede arbeidsomstandigheden

Een werknemer moet veilig en gezond kunnen werken. Dat is vastgelegd in de Arbeidsomstandighedenwet, ook wel Arbowet genoemd. De Arbowet verplicht de werkgever om een basiscontract af te sluiten met een arbodienstverlener. In het basiscontract staat bij welke taken ondersteuning nodig is door een arbodienstverlening of bedrijfsarts.

Een risico-inventarisatie en -evaluatie opstellen

Wanneer een werkgever personeel in dienst neemt, is hij verplicht een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) op te stellen. In een RI&E legt de ondernemer de veiligheids- en gezondheidsrisico’s voor zijn personeel vast. De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert dit.

Sociale verzekeringspremies afdragen

Als een werknemer alleen in Nederland werkt, moet de werkgever in Nederland sociale verzekeringspremies voor hem afdragen. Een werknemer kan er ook voor kiezen om voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering een eigenrisicodrager te worden.

Checken of de werknemer een zorgverzekering heeft

Tot slot moet een werkgever controleren of de werknemer een Nederlandse zorgverzekering heeft. Wanneer de werknemer niet verzekerd is, sluit Zorginstituut Nederland namens hem een zorgverzekering af en moet er premie worden afgedragen aan het Zorginstituut Nederland.

Buitenlands personeel aannemen

Voor sommige bedrijven kan buitenlands personeel aannemen een uitkomst zijn. Dit kan bijvoorbeeld door krapte op de arbeidsmarkt of wanneer een werkgever veel zaken doet met het desbetreffende land.

buitenlands personeel aannemen

Wanneer een ondernemer personeel uit het buitenland aanneemt, krijgt hij te maken met extra verplichtingen en regels. Zo is hij verplicht om eerst zijn personeel binnen Europa te werven, voordat hij buiten Europa werft. Ook krijgt hij in de meeste situaties te maken met werkvergunningen.

Er zijn 3 punten die een ondernemer moet doorlopen voordat hij buitenlands personeel wil aannemen:

  1. Probeer eerst personeel in Nederland en de EER te werven
  2. Vraag een TWV of GVVA aan
  3. Zorg voor geschikte huisvesting

Zzp’er inhuren of personeel aannemen?

Bij het starten van een nieuw bedrijf of bij een groeiende onderneming kan er besloten worden om personeel aan te nemen. Als een ondernemer iemand aanneemt, wordt hij ook werkgever. Personeel aannemen is een grote stap. Hier moet namelijk veel voor geregeld worden. Denk aan het vinden van een geschikte kandidaat, het opstellen van een arbeidscontract en de verschillende juridische regels. Maar ondanks dat het veel werk is, biedt het ook voordelen.

In onderstaande tabel worden de voor- nadelen van zowel het aannemen van personeel als het inhuren van zzp’ers weergegeven.

VoordelenNadelen
Personeel aannemenVolledige controle over het personeel en hun werkzaamhedenFlexibiliteit in het inhuren van specifieke vaardigheden en expertise
Mogelijkheid om een hecht team op te bouwenGeen langdurige arbeidsverplichtingen en minder administratieve taken
Grotere betrokkenheid bij het bedrijf en de bedrijfscultuurLagere kosten op het gebied van loonbelasting, sociale premies en arbeidsrechtelijke verplichtingen
Mogelijkheid om personeel op te leiden en te trainen
ZZP inhurenHogere kosten vanwege salarissen, sociale premies en secundaire arbeidsvoorwaardenMogelijk minder betrokkenheid en minder controle over de kwaliteit van het geleverde werk
Verplichtingen als werkgever zoals arbeidsrechtelijke verplichtingen en administratieve takenMinder teamcohesie en mogelijkheid tot conflicten met andere werknemers
Minder flexibiliteit bij aanpassingen in het teamMogelijk beperkte beschikbaarheid en beschikbaarheid op lange termijn

Fiscale gevolgen als werkgever

Een werkgever krijgt veel te maken met de Belastingdienst. Denk hierbij aan zaken als het bijhouden van de loonadministratie en aangifte van loonheffingen. Wanneer een ondernemer de beslissing heeft genomen om personeel aan te nemen, dient dit altijd doorgegeven te worden aan de Belastingdienst. Daarvoor kunnen ondernemers het formulier Melding Loonheffingen Aanmelding Werkgever gebruiken. Wanneer een ondernemer personeel in dienst heeft, kan hij namelijk bepaalde kosten aftrekken van de belasting.

Kosten personeel aannemen

Bij het in dienst nemen van mensen komen veel kosten kijken. Het is belangrijk om onderscheid te maken in de soorten loonkosten.

Directe loonkosten

Brutoloon en vakantietoeslag

Eén van de belangrijkste kosten is het brutosalaris. Het salaris moet altijd minimaal het wettelijk minimumloon bedragen. Tenzij er sprake is van een CAO, dan moet het salaris van de CAO worden aangehouden. Dit wordt in de arbeidsovereenkomst tussen de werkgever en de werknemer vastgelegd. Op de website van de Rijksoverheid staat wat het wettelijke minimumloon is. Wanneer de werkgever het brutoloon heeft bepaald, betaalt hij daar 8% vakantietoeslag over.

Verplichte premies en bijdragen

Naast directe loonkosten, zijn er ook nog 20 tot 30% aan extra kosten. Deze kosten komen van de sociale verzekeringen. De sociale premies zijn onder te verdelen in 3 categorieën.

De hoogte van de loonheffing (verzamelnaam voor: loonbelasting/premie volksverzekeringen) is afhankelijk van het brutoloon dat de werknemer verdient, maar ook van het soort bedrijf dat de werkgever heeft. De loonheffing wordt berekend op basis van het brutoloon + loon in natura + fooien en uitkeringen aan fondsen – de aftrekposten.

Als een werkgever deze loonheffing wil berekenen, moet hij precies weten wat hij aan zijn werknemers uitbetaald. Daar horen ook de beloningen in natura, zoals cadeaus, abonnementen, eten en kleding bij.

Onderneming logo icon

Tip: Veel werkgevers kiezen ervoor om een boekhouder in te schakelen, omdat het berekenen van de loonheffing veel tijd en moeite kost

Indirecte kosten

Indirecte kosten zijn kosten die een werkgever maakt voor een extra beloning aan de werknemers. Voorbeelden van die beloningen zijn:

Afbeelding personeel

Met extra beloningen kan de werkgever zijn bedrijf of de functie binnen het bedrijf aantrekkelijker maken. Zo werft hij werknemers maar houdt hij ze ook tevreden. Bovendien zijn deze kosten aftrekbaar via de werkkostenregeling. Een boekhouder kan een voorlopige berekening maken van de daadwerkelijke kosten.

Subsidies aanvragen als werkgever

Er zijn een aantal subsidies en regelingen voor het aannemen van personeel. Bijvoorbeeld proefplaatsing of loondispensatie.

Proefplaatsing

Een werkgever kan een werkloze of gedeeltelijk arbeidsongeschikte maximaal 2 maanden onbetaald inzetten. Daarbij moet de werkgever wel op papier verklaren dat hij van plan is een contract van minimaal 6 maanden met hetzelfde urenaantal aan te bieden.

Loondispensatie

Loondispensatie is voor werknemers met een Wajong-uitkering. Bij loondispensatie betaalt de werkgever tijdelijk minder loon aan een werknemer dan de andere werknemers. Voorwaarde is dan wel dat de werknemer een Wajong-uitkering krijgt. De werkgever mag bij loondispensatie minder dan het minimumloon betalen voor een periode van 6 maanden tot maximaal 5 jaar.

Subsidie voor werknemers met laag loon (LIV)

Het lage-inkomensvoordeel (LIV) is een jaarlijkse tegemoetkoming in de loonkosten. Hierdoor dalen de loonkosten voor de werkgever. De werkgever krijgt deze tegemoetkoming als zijn werknemer een gemiddeld uurloon heeft tussen 100% en 125% van het minimumloon en op jaarbasis minstens 1.248 uur werkt.

Loonkostenvoordeel voor werkgevers (LKV)

Wanneer een werkgever één of meerdere oudere werknemers of werknemers met een arbeidsbeperking in dienst heeft, komt hij in aanmerking voor het loonkostenvoordeel (LKV).

Het LKV geldt voor:

Veelgestelde vragen

Waarop letten bij het aannemen van personeel?

Er zijn een aantal zaken waar werkgevers op moeten letten tijdens het aannemen van personeel. Een werkgever moet bijvoorbeeld goed weten waar hij precies naar op zoek is.

Ook is het belangrijk dat een werkgever:
· zich goed op het sollicitatiegesprek voorbereidt.
· een goede werkplek beschikbaar stelt.
· voorbereidt op de bijkomende administratie.
· zorgt voor goede arbeidsomstandigheden.

Verder zijn er nog een aantal aandachtspunten:

Periode
Een werkgever moet eerst nadenken voor welke periode hij personeel aan wil nemen. Bij zeer korte opdrachten is een medewerker met een vast contract niet handig, maar juist flexibel personeel. Voor opdrachten van een langere periode is vast personeel nemen vaak wel verstandig.

Administratie
Een werknemer in vaste dienst kost gemiddeld een paar duizend euro per jaar aan administratie. Een stagiair of uitzendkracht is daarentegen veel goedkoper. Toch heeft het wel een aantal nadelen. Stagiaires willen een stagevergoeding, moeten een verslag maken, er komt iemand van de opleiding langs en er moet vaak een presentatie worden gegeven. Tevens moet een stagiair nog kennis maken met het bedrijfsleven en moet een stagiair opgeleid worden binnen een bedrijf. Hier zit een ondernemer niet altijd op te wachten.

Aansprakelijkheid
Wanneer een ondernemer personeel aanneemt via een uitzendbureau, is hij voor de meeste zaken niet verantwoordelijk. Toch moet een werkgever de aansprakelijkheidsverzekering controleren. Deze dekt schade bij zijn bedrijf, de uitzendkracht of bij een klant waarvoor het bedrijf aansprakelijk is.

Taken
Een ondernemer moet rekening houden met het feit dat nieuw personeel vaak niet direct alle taken kan overnemen. Het is verstandig om een selectie maken van de taken waarmee een nieuwe werknemer kan starten. Correct inwerken is hiervoor ook belangrijk. Gedurende het inwerken zal de nieuwe werknemer steeds meer taken kunnen oppakken.

Bijkomende zaken
Ten slotte moet een werkgever kijken naar de bijkomende zaken, zoals een werkplek en toilet. Ook is het belangrijk dat de werkgever kijkt of hij voldoende aanwezig is om de werknemer aan te sturen en of het kantoor ook op andere dagen open is.

Wat kost het aannemen van personeel?

Wanneer een ondernemer een personeel in dienst neemt, komen hier kosten bij kijken. Hoe hoog die kosten zijn, is afhankelijk van de functie en de werkplek. Personeel kan bijvoorbeeld een laptop of auto van de zaak nodig hebben.

Kan een zzp’er personeel aannemen?

Veel zelfstandigen denken dat ze als zzp’er met een eenmanszaak geen mensen in dienst kunnen nemen. Dat is niet waar, een ondernemer kan ook als eenmanszaak personeel aannemen. Bij een eenmanszaak is wel maar één bestuurder. Maar de ondernemer kan er zelf voor kiezen om de stap te maken naar een werkgever.